Кантора

Кантората на частен съдебен изпълнител Даниела Златева е открита през месец октомври 2006. В кантората работи екип от висококвалифицирани специалисти в областта на принудителното съдебно изпълнение с професионален опит, придобит в държавната администрация, банкови и небанкови финансови институции. Кантората разполага със специализирана информационна система за управление на процеса на индивидуалното принудително изпълнение. В работата с клиенти и длъжници на първо място се поставят правата и интересите на възложителите и длъжниците. Наши клиенти са водещи банки, небанкови финансови институции, лизингови дружества и други физически и юридически лица.

Даниела Златева

Частен съдебен изпълнител

Рег. № 876
Район на действие:
Окръжен съд Шумен


гр. Шумен
ул. Съединение 119А, Етаж 1
054 802 125, 054 800 495
088 841 0088
dzlateva876@gmail.com

Банкови сметки

Специална сметка за средства на длъжници:
BG42 BPBI 7946 1061 7589 03

Такси и разноски:
BG96 BPBI 7946 1061 7589 01

Сметка за допълнителни разноски:
BG15 BPBI 7946 1061 7589 04

Връзки

Тарифа

за таксите и разноските на частните съдебни изпълнители

Раздел I

Обикновени такси

 1. За образуване на изпълнително дело се събира такса – 20 лв.
 2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение се събира такса – 50 лв.
 3. За извършване на всяка една справка за длъжника и неговото имущество се събира такса – 5 лв.
 4. За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа се събира такса – 10 лв.
 5. За връчване на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа, изявление на взискателя се събира такса – 20 лв.
 6. За издаване на удостоверение се събира такса – 5 лв.
 7. За издаване на препис от документ, съставен от частен съдебен изпълни- тел се събира такса – 2 лв. а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща – 1 лв.
 8. За изготвяне на копие от изпълнителното дело се събира такса – 10 лв.;
 9. *Забележка: за изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетент ния съд се събира такса – 20 лв.

 10. За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търовско дружество по чл. 398 б, ал.1 ГПК, се събира такса – 15 лв.
 11. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса – 15 лв.
 12. За присъединяване на взискател се събира такса – 50 лв.
 13. За изготвяне на сметка за размера на дълга от частния съдебен изпълнител се събира такса – 30 лв.
 14. За изготвяне и предявяване на разпределение се събира такса – 30 лв.
 15. За овластяване на взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване по чл. 398 б, ал.2 и 3 ГПК се събира такса – 20 лв.
 16. За извършване на продажба на безналични ценни книжа се събира такса – 100 лв.
 17. За изпълнение на определено действие, предвидено в гл.45 от ГПК се събира такса – 50 лв.
 18. *Забележка: Същата такса се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете.

 19. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса – 20 лв.
 20. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия в тази раздел.
 21. За предоставяне на документи и информация относно публична продан или продажбата Закона за особените залози (ЗОЗ) се събира такса – 20 лв.

Раздел IІ

Пропорционални такси

 1. За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса 1,5% върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв.
 2. *Забележки:

  1. Когато взискателят поиска да бъде описано имущество за сума, по-малка от размера на вземането, се събира такса върху същата сума.
  2. Когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, се събира такса и върху разликата.
  3. При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други, независимо от това дали са движими или недвижими, нова такса не се събира, ако не е бил извършен опис.
 3. За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по ЗОЗ се събира такса в размер- 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.
 4. * Забележка: След публичната продан или продажба таксата е за сметка на купувача.

 5. За въвеждане във владение на недвижим имот се събира такса в размер 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.
 6. *Забележки:

  1. Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси.
  2. Таксата за въвеждане във владение след публична продан е за сметка на купувача.
  3. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв.
 7. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса 1.5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 3000 лв.
 8. * Забележка: Таксата е за сметка на купувача.

 9. За извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.
 10. * Забележка: При делба таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове.

 11. За пазене на описано или дадено в обезпечение имущество се събира такса, както следва:
 12. а) когато имуществото не носи доход – от 50 до 100 лв. за календарен месец

  б) когато освен пазене се осъществява и управление на имуществото – 20 на сто върху брутния месечен доход от имуществото за периода на пазенето, но не по-малко от 50 лв.

 13. За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума както следва:
 14. а) до 100 лв. – 15 лв.

  б) от 100 до 1000 лв. – 15 лв. + 10% за горницата над 100 лв.

  в) от 1000 до 10 000 лв. – 105 лв. + 8% за горницата над 1000 лв.

  г) от 10 000 до 50 000 лв. – 825 лв. + 6% за горницата над 10 000 лв.

  д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3225 лв. + 4% за горницата над 50 000 лв.

  е) над 100 000 лв. – 5225 лв. + 2% за горницата над 100 000 лв.

  *Забележки:

  1. При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума.
  2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.
  3. Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от частния съдебен изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели.
  4. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада събраната такса по т. 20 за извършване на опис.
 15. За изпълнение на обезпечителни мерки извън случаите по раздел I се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.

Раздел III

Допълнителна такса

 1. За извършване от частния съдебен изпълнител на действие по индивидуално принудително изпълнение в неработното му време, в почивни или празнични дни се събира допълнителна такса в размер 50% от таксата за съответното действие.
 2. * Забележка: Допълнителната такса не се събира за извършване на действията по т. 20 – 24.

Раздел IV

Авансови такси

 1. Взискателят внася авансово в размерите, определени в тарифата за съответното действие:
 2. а) обикновените такси;

  б) пропорционалните такси, с изключение на таксата по чл. 26;

  в) допълнителната такса;

  г) допълнителните разноски.

  *Забележки:

  1. Когато частният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса.
  2. Не се дължат авансово субсидираните такси по раздел.

Раздел V

Субсидирани такси

 1. Субсидирани са авансовите такси за вземане за издръжка, за предаване на дете и за вземане по трудово правоотношение.
 2. *Забележки:

  1. Таксите по този раздел се предявяват от частния съдебен изпълнител за изплащане от бюджета на съответния окръжен съд с писмено заявление, в което се посочват: трите имена и регистрационният номер на частния съдебен изпълнител, адресът на кантората, номерът на изпълнителното дело, основанието и размерът на дължимата субсидирана такса и банковите сметки, по които да се извърши преводът, номерът, страните и предметът на делото, по което е издаден изпълнителният лист, съдът, който го е издал.
  2. Частният съдебен изпълнител възстановява по бюджета на съда субсидираната такса, след като бъде събрана от длъжника.

Раздел VI

Допълнителни разноски

 1. Допълнителните разноски са разходите за:
 2. а) такси за получаване на информация и документи, свързани с длъжника и /или неговото имущество;

  б) банкови такси и комисионни; в) осигуряване на достъп , отваряне и затваряне на помещения;

  г) транспорт, пренасяне и охрана на иззети вещи;

  д) вещи лица;

  е) пазачи;

  ж) преводачи и тълковници;

  з) премахване , унищожаване и запечатване на вещи;

  и) придвижване на частния съдебен изпълнител извън населеното място, където е неговата кантора – по 0,50 лв. на километър, но не повече от 30 лв. за едно действие, независимо дали то е изпълнено с едно или повече посещения.

  * Забележка: Допълнителните разноски са за сметка на длъжника, когато за тях е издаден документ или са вписани в протокола за извършване на съответното действие.

Раздел VII

Плащане на таксите

 1. При възлагане на частен съдебен изпълнител от друг район да извърши действие по чл. 18, ал. 6 ЗЧСИ таксата, определена за съответното действие в тарифата, се получава от него.
 2. Таксите, предвидени в тарифата, се плащат от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие.
 3. Таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен

Тарифата се приема на основание чл. 78, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители.